Кыргыз комплекстүү аэрогеодезиялык экспедициясынын (мындан ары ККАГЭ) начальниги ваканттуу (бош) кызмат ордуна конкурс жарыялайт:

Квалификациялык талаптар:

Билими – төмөнкү багыттар боюнча жогорку болуш керек: техникалык, архитектура жана курулуш иштери боюнча, гелогия, маркшейдерлик иш, тоо –кен иши, тоо геодезия жана жерге жайгаштыруу иштери боюнча иш тажрыйбасы менен; юридикалык же экономикалык.
Тийиштүү тармак боюнча мыйзамдарды, Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө» мыйзамын жана нормативдик-укуктук актыларды, эрежелерди, тескемелерди (инструкцияларды), ошондой эле эмгекти коргоо нормаларын, коопсуздук техникасын жана өрт коопсуздугун билүү.

Функционалдык милдеттер:

ККАГЭнин начальниги:

Экспедициянын бардык ишкердүүлүгүн жетектейт.
Талаа жана камералдык топография-геодезиялык иштердин жүрүшүн уюштурат.
Өндүрүштүн күнүмдүк иштерин пландаштырат.
Долбоор-сметалык иштерди жүргүзөт, иштердин өздүк наркын чыгарат.
Наркты түзөт.
Экспедицияны квалификациялык адистер менен камсыз кылат.
Жаш адистерди окутуу маселелерин чечет.
Топография-геодезиялык өндүрүштү транспорт жана байланыш менен камсыздайт.
Мамкартографиянын, а. и. ККАГЭнин имараттарын, жайларын кезектеги жана капиталдык түрдөгү ремонт иштерин жүргүзөт.
Кыргыз Республикасынын чектеш мамлекеттер менен мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо максатында талаа топография-геодезиялык иштеринин комплексин уюштурат.
Геодезиялык көзөмөл жүргүзөт.

Топография-геодезиялык өндүрүштү уюштурат.

Жарактан чыккан материалдык баалуулуктарды (баалуулугу кеткен мүлктү) эсептен чыгарат.

Техника коопсуздугун сактайт.

Өндүрүш режимин жүргүзөт.

ККАГЭнин аймагында жана талаа өндүрүшүндө өрт коопсуздугун сактайт.

Өндүрүш имараттарынын, жайларынын, каражаттарынын, экспедициянын аймагынын абалын тийиштүү деңгээлде болушун камсыз кылат.

Конкурска катышуу үчүн төмөнкү документтерди тартуулоо зарыл:

Катышуучунун арызы, кадрларды эсептөө баракчасы (фотосүрөтү менен), өмүр баяны, таржымалы, паспорту, нотариалдык түрдө же иштеген жеринен кадрларды башкаруу кызматтары аркылуу күбөлөндүрүлгөн документтердин көчүрмөсү, тийиштүү профессионалдык билимин тастыктаган документтери, эмгек стажы жана квалификациясы, аскер билети жана соттолбогонду тууралуу маалым каты.

Конкурска катышуу үчүн бардык каалоочуларга сөзсүз түрдө жарыя жарыялангандан тарта он күн аралыгында ичине кагаз тигилүүчү папкага (скорошивательге) тиркелген документтерин Бишкек шаары, Киев көчөсү 107 дареги боюнча жайгашкан мекеменин 110-кабинетине алып келүү зарыл. Байланыш телефону 61-38-24.
Конкурсту өткөрүү датасын кошумча түрдө кабарлайбыз.

Объявляет конкурс на вакантную должность начальника Кыргызской комплексной аэрогеодезической экспедиции (далее ККАГЭ):

Квалификационные требования:

Образование - высшее по следующим направлениям: техническое, архитектура и строительство, гидромелиорация, геология, маркшейдерство, горное дело, геодезия и землеустройство с опытом работы, юридическое или экономическое. Знание законодательства в соответствующей отрасли, Закона Кыргызской Республики «О государственных закупках» и нормативно-правовых актов Кыргызской Республики, правила, инструкции и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.

Функциональные обязанности начальника ККАГЭ:

Руководит всеми видами деятельности экспедиции. Организует работу полевых и камеральных топографо-геодезических работ. Проектно-сметные работы, расчет себестоимости работ. Ценообразование. Обеспечение экспедиции квалифицированными кадрами. Вопросы обучения молодых кадров. Обеспечение топографо-геодезическое производство транспортом и связью. Текущий и капитальный ремонт здания и помещений Госкартографии, в т. ч. ККАГЭ. Организует комплекс полевых топографо-геодезических работ для целей делимитации и демаркации государственной границы Кыргызской Республики с сопредельными государствами. Геодезический надзор. Организация топографо-геодезического производства. Списание материальных ценностей (малоценного имущества). Техника безопасности. Режим производства. Противопожарная безопасность на территории ККАГЭ и в полевом производстве. Обеспечивает содержание производственных зданий, помещений, оборудования, территории экспедиции в надлежащем состоянии.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 

Заявление, листок по учету кадров с фотографией, автобиография, резюме, паспорт, копии документов, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или службами управления персоналом по месту работы, военный билет и справку о наличии судимости.

Для участия в конкурсе всем желающим необходимо представить документы, подшитые в скоросшиватель в десяти рабочих дней с момента опубликования объявления по адресу: г. Бишкек, ул. Киевская, 107 каб. 110 тел. 61-38-24

Дату и время проведения конкурса сообщим дополнительно.